ALLERZIELEN!

Verleden jaar rond deze tijd schreef ik een blog, speciaal gericht op Shamhain en Halloween. Nu echter wil ik van uit de Christelijke benadering ingaan op Allerzielen, de nacht van 30 oktober en 1 november overdag van ieder jaar. Rond die tijd hield ik vaker met diverse groepen een meditatie over het stervensproces als ‘uitnodiging tot verder leven’.

DE KWALITEIT VAN DE DOOD

Het is in ons Christelijk geloof niet gebruikelijk de DOOD als HE­LING te benade­ren. Maar gedurende de wintermaanden kunnen we in de natuur om ons heen zien, dat de dood de voorbe­reiding op leven is. We weten en accepteren dat van de na­tuur, maar zijn geneigd om de meest na­tuurlijke voorbeelden niet op zichzelf van toepassing te vin­den. Maar wij zijn deel van de na­tuur en alles wat daarin gebeurt geldt ook voor ons!

De dood is eigenlijk de gro­te ver­andering. Het is een Kosmi­sche Wet, dat alles aan verandering onderhevig is. Het is de verandering die ons be­wust maakt van kennis en die ons inzicht schenkt. Eigenlijk is iedere verande­ring in ons leven het ver­dwijnen van een oude, be­staande situatie en daardoor een kleine dood. Neem deze kleine dood se­rieus, neem deze veranderingen in je leven serieus. De dood is als een Meester, die ons zuivert en vormt en dat moe­ten de verande­rin­gen in ons leven ook.

 • Vaak gaan deze veranderingen met lijden en verdriet ge­paard. Dit is soms nodig om de wijsheid en de goedheid, die wij diep in ons dra­gen, te bevrijden.
 • Vaak gaat het met lijden gepaard, omdat we wei­geren mee te gaan met de verande­ring, omdat we koppig vasthouden aan z.g. zekerhe­den;
 • omdat ons denken de veran­dering niet wil accepteren en zich er niet door wil laten vormen;
 •  omdat we wei­geren onszelf te veranderen,
 • omdat we onwetend zijn om­trent de alomvattende, fun­damentele goedheid van het be­staan;
 • omdat we onwetend zijn om­trent het concept, volgens welk plan wij moeten evolueren en zo­doende geheel onwetend trachten de onher­roepelijke beweging voor­waarts tegen te werken.

In de onzekerheid van de verande­ring ligt echter de kans om wakker te worden. Kijk dus goed uit naar je kleine veranderin­gen, die klei­ne momenten van dood.  Want als je geconditioneerd bent op een be­paalde wijze, dan lijd je ook op die be­paalde wijze.

Het leven helpt je vaak met een crisis. Een crisis is iets waar je ego geen uitweg meer ziet. Elke nooduitgang wordt versperd. De trucs en handigheidjes zijn op. Op­standigheid helpt ook niet meer. De gevoelens van on­macht en be­klemming worden sterker en ster­ker. Zo sterk, dat alle arrogantie en bet-weterij wegvalt. Alle be­denksels over hoe de hulp er uit zou moeten zien geef je op……. en dan kan het gebeuren dat je je met je hele IK-besef tot iets richt dat groter is dan jij als persoon bent; dat wel in jou is, maar niet van jou is, maar wel tot jouw beschik­king staat. Het wil zich wel met jou verbinden, maar niet aan jou, met je persoonsge­bonden beden­kingen en aan­doenin­gen, gebonden zijn. Het trekt dan je leven bin­nen maar gaat nooit aan jouw persoonlijke crises ten on­der. Het wacht tot jij aan­klopt om te worden openge­daan. Maar dan moet je wel bereid zijn je hele hebben en houden los te laten en niet achter houden, wat je in ie­der geval niet wilt verlie­zen. Totale overgave, zonder voorbe­houd, er is geen onderhan­delen moge­lijk!!

Pas wanneer je bereid bent alles los te laten wat jou zo belangrijk lijkt dient de oplossing zich aan en zal je ook merken, dat je ster­ker dan ooit uit de crisis te voorschijn komt. Veel van onze zorgen en ang­sten draaien om zelfbehoud. We hebben angst voor pijn en voor verdriet lopen we weg. Gezichtsverlies, goede naam……Wanneer je het gevoel krijgt dat dit alles tussen je vin­gers door glijdt, dat alles van je afgepakt wordt; als je met zo’n crisis ge­con­fronteerd wordt, dan is dit voor jou de volmaakte weg. De enige goede weg…….. Weet wie je bent en ken de ultieme zin van het bestaan.

De enige investering in onze in­carnatie, ons huidige le­ven, die wij kunnen meene­men, is dat wat wij in lief­de hebben volbracht, wat wij werkelijk hebben gedaan voor onze medemen­sen en wat wij echt wijzer zijn geworden sinds onze geboorte. Wat hebben wij ge­leerd dat echt waardevol is.   Wij hebben zulke enorme mo­gelijk­heden, wat hebben we ermee gedaan? Hoe hebben we geleefd is de vraag die ons helpt tij­dens ons moment van sterven. Niet wat we gelo­ven, want geloof kan naast de werke­lijkheid zitten en is cultuurge­bon­den. Nee, hoe heb je geleefd?

Het moment van sterven is ENORM belangrijk. Het kan een moment van verlichting worden, omdat je een enorm inzicht verkrijgt. Alle energie komt vrij, omdat de blok­ka­des van haat en begeerte, ja­loe­zie en zelfzuchti­ge neigingen wor­den op­gehe­ven en worden opge­lost, zo­als je stoffelijk lichaam zich oplost.  Je lichaam was in de waarneemba­re we­reld nodig als een werktuig, dat bruikbaar was tussen andere werk­tuigen. Hetzelfde geldt voor je karakter of geaardheid , want dat had je ook maar tijdelijk nodig en werd gevormd en geconditio­neerd door de omgeving waar­in je geboren werd. Maar sterven is een ontmoe­ting met je eigen wezen, niet lan­ger gehinderd door de illusies van een stoffelijke wereld, die van voorbijgaan­de aard is en die je kunt verlaten.

Op het moment van doodgaan, stem je dan af op het Oneindig Universum, stem je af op jouw Godsbeeld, jouw rea­lisatie van de Lichtkant van de Schepping, dat  jij zelf vorm hebt gegeven als je ei­gen bewustzijn van het Goddelijke. Ben bewust van je verlichte natuur, die de natuur van alle dingen is. Het moment van doodgaan dient een moment van geeste­lijke vreugde, liefde en mededogen met de wereld te zijn. Een vreug­devolle ont­moe­ting met je eigen wezen, de to­taalsom van al je erva­ringen in de achter je lig­gende incarnaties.

Het moment van doodgaan is een belangrijk moment van spiritue­le ervaring. De ver­lichting is DAAR  op het moment van doodgaan. De gro­te vraag is of je het her­kent. Als je denk­vermogen vol is van je gehechtheid aan je aardse bestaan  MIS  je dat moment.

Angst voor de dood is angst voor het onbekende. Toch was die angst eens noodzakelijk en hoorde bij de uitrus­ting van je stoffelijk voertuig, je aards lichaam. Het was noodzake­lijk om je met die angst te pro­gramme­ren om je voort­bestaan te waarborgen in dit aardse tranen­dal. Zonder die angst zouden velen in tijden van crises er zonder bedenkingen van af zien om nog verder te leven. Maar wanneer je tijd daar is, mag je vertrouwen op een soort wis­functie, die dit noodzakelijke programma eli­mineert. Het active­ren van deze wisfunctie wordt ook mogelijk door een onthechtingproces, het loslaten van de verlan­gens van je lichaam en de gehecht­heid aan je aardse bezittingen.

Het is dus belangrijk om het ster­vensproces bewust te beleven. Niet gewoon dood­gaan doordat je wacht tot je adem stopt. Maak er een rijke geestelij­ke er­varing van. Dat is mo­gelijk, omdat het een rijk en uniek moment is, een mo­ment van Inwij­ding. Sterven is opnieuw geboren worden in de wereld waar je vandaan kwam.

Er is reeds voldoende ge­schreven vanuit de ‘bijna-dood-erva­ringen’, over de tunnel met aan het einde een Licht, dat een grote aan­trekkingskracht uitoefende. Deze tunnel kan een herinnering, associatie zijn met het geboortekanaal van je moe­ders lichaam waarmee je op de wereld kwam en wordt dan weer het ge­boorte­ka­naal naar de geestelijke wereld.

Richt je bewustzijn, je denkvermogen. Stel je open voor datge­ne dat je intuïtief ervaart als zijnde groter dan jij, waarvan jij een onderdeeltje bent en dat je weer zal opnemen als een onweerlegbaar onderdeel van Zichzelf, het Godde­lijke, de LICHTkant van de Schepping

 • Welk deel van je geestelijke studie of je geeste­lijke ervaringen zou je wen­sen dat zich op het moment van sterven terug­spiegelde?
 • Welke ervaringen, die jouw leven zin en betekenis ga­ven, wil je op dat moment weer laten herbeleven?

Het is bijzonder zinvol om over deze inzichten al lang van tevoren te mediteren en je voor te berei­den. Plan tijdens zo’n dood-medi­tatie van te voren wat je graag wilt of wat je hart je in­geeft en durf te denken en te mediteren over de dood, terwijl je nog in de bloei van leven bent. Dit kan je leven al verrijken, want angst voor de dood is inhe­rent aan angst voor het le­ven, angst voor ingrij­pende veranderingen in je leven.

Belangrijker is echter dat de dood soms plotseling, onver­wachts en onaangemeld kan komen. Het kan dus zijn, dat er weinig tijd over­blijft om je af te stemmen. In een seconde kan het ge­beurd zijn. LAAT DAN ALLES IN DIE SECONDE AANWEZIG ZIJN!    Bereid je dus voor, omdat je op het moment van doodgaan, je alles herinnert.

Maak gebruik van dit in­zicht. Dat, wat je voorheen tij­dens de medita­ties hebt voorbe­reid, kan in die ene seconde daar zijn en gebruik een belangrijke af­firmatie, een bevesti­ging, in de geest van:

Op het moment van sterven zal mijn bewustzijn vol zijn van Licht, liefde en vertrouwen en al wat niet behoort tot de natuur van de Ziel zal worden los­gelaten en overgegeven worden aan het LICHT. Mag ik vanuit deze houding een nieuwe incarnatie voorberei­den in dienst van het Licht, zodat ikzelf en anderen ge­holpen mogen worden geluk en oorzaken van geluk in ons­zelf te vinden.”

De kwaliteit van het Kosmi­sche is daar op het moment dat je het op­roept, op dat moment dat je je onvoorwaar­delijk afstemt, dan is het er onmiddellijk. Zoals de kwa­liteit van water onmid­dellijk daar  is, n.l. ver­koelen, dorst lessen. Dat ligt onvoorwaardelijk in de kwaliteit van het water vastgelegd en die kennis is er direct op het moment dat je water ziet. Of zoals het tot de kwaliteit van vuur be­hoort om warmte te geven of te verbranden en stoffen om te zet­ten. Zo is de kwaliteit van het Goddelijke er onmiddellijk als je er naar vraagt. Het ligt in de aard van onze Ziel besloten, dat er een fundamentele goedheid en onvoor­waardelijke Liefde is, daar waar wij zijn. Ook als de dood in een fractie van een seconde komt, is alles aanwezig in die fractie van een seconde, om de kwaliteit van de LICHTkant van de Schepping op te roe­pen. En omdat die kwali­teit onvoorwaar­delijk is, is voor ieder mens de mogelijk­heid van dat unieke moment gegeven. Het leven is vol genade. En zeker het moment van sterven bezit een inge­bouwde gena­de.

Omdat het stervensmoment een mo­ment van alleen zijn is, is het ook het moment van eerlijk moeten zijn tegen­over zichzelf en een kans om jezelf vergiffenis te schenken voor de dingen die je fout gedaan hebt en om je voor te nemen dat je aan de gemaakte fouten in het volgend leven zult gaan wer­ken.

Kijk naar het wezen van alle men­sen, zelfs naar dat van je ergste vijand en besef dat ze uit dezelf­de stof gemaakt zijn als jij. Dat hun oorsprong en hun be­staansrecht dezelfde is als die van jou. Dat zij net zoals jij bezield zijn met idea­len en met overtuigingen van goed en kwaad. Dat er verschillen zijn in realisa­tie, komt door ui­terlijke omstandigheden zoals cul­tuur, religie, maatschappe­lijke achtergronden en gebo­den mogelijk­heden. Kijk naar alle mensen als naar de vele bloemen en struiken, met hun even zovele varianten, in een park. Dan doe je recht aan het wezen van de mens.

De gemoedsgesteldheid tij­dens het sterven bepaalt op welke wijze wij de geeste­lijke wereld binnengaan. Het beste is, dat wij gedurende het leven voorbereid zijn op het proces van de dood, zo­dat we niet door de dood verrast kunnen wor­den. Als we nu gemakkelijker op de stroom van verandering kun­nen mee­drij­ven, al onze kleine stervensprocessen be­wust ervaren, verbe­teren we niet alleen de kwaliteit van ons leven, maar kunnen we ook het moment van ons eigen sterven op een natuurlijke wijze loslaten. Het is een­voudiger dan U denkt, omdat de waarheid heel eenvoudig is en de verandering is de waar­heid of de ware aard van de schep­ping.

Heb een diep besef, datje een on­derdeel bent van het Onmete­lijke, dat terugkeert naar zijn bron, pogend het Godbewustzijn te vin­den. Gebruik tijdens je voorbe­rei­dende meditaties een krachtige affirmatie (bevesti­ging) vanuit je G E H E L E  wezen, zodat het ver­ankerd wordt in je be­wust­zijn.

De krach­tigste affirma­ties die ons door de grote Meester van Liefde werden gegeven zijn: “Vader, Uw wil ge­schiedde” en “Vader, in Uw handen beveel ik mijn Geest.”

Onze ‘Vader’ kent ons, is deel van ons, zoals wij onderdeel van hem zijn en Hij weet daarom precies wat op dat moment voor ons het bes­te is en hoe wij op dat mo­ment het makke­lijkst in de Grote Verandering kunnen meegaan. Boven­dien zijn deze affirmaties het erfgoed van alle mensen en behoren geen enkele religie toe. Het Godbewustzijn is universeel en allesomvattend.

Deze tekst komt uit mijn boek: ‘Intuïtieve ontwikkeling’ (gepubliceerd in 2000), was onderdeel van mijn cursus en werd door mij vrijblijvend ter beschikking gesteld aan anderen en voor diverse opleidingen. Deze tekst is een voorbereiding op de jaarlijkse geleide meditatie, die ik hierna zal geven.

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Levensbeschouwingen en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

21 reacties op ALLERZIELEN!

 1. Very informative. There is a lot of good infromation and advice here.

 2. Heya! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the great work!

 3. Found it zegt:

  One of our visitors just lately proposed the following website.

 4. Eddie zegt:

  I am pleased that I discovered this page, the right information that I was ready for! .

 5. I blog often and I genuinely thank you for your information.
  Your article has really peaked my interest.

  I’m going to take a note of your website and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 6. Cleopatra zegt:

  I much like the valuable information you provide within your articles. I will bookmark your blog post and check again here frequently. I’m somewhat sure I is going to be informed many new stuff proper here! Good luck with the following!

 7. Really superb information can be found on site .

 8. MMO zegt:

  Some really prize articles on this web site , bookmarked .

 9. online money zegt:

  Respect to op , some good selective information . “If you don’t leap, you’ll never know what it’s like to fly.” by Guy Finley.

 10. mind matter zegt:

  I enjoy your writing style really loving this web site. “How helpless we are, like netted birds, when we are caught by desire” by Belva Plain.

 11. Hi, I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it 😉 I will return yet again since i have book marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 12. Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that produce the largest changes. Many thanks for sharing!

 13. I seriously love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own site and would like to learn where you got this from or what the theme is called. Kudos!

  • Thank you for your compliments. I signed up for a free wordpress.blog and just picked a theme. WordPress.com could support you with advice at the dashboard. The Header and background I designed myself with Corel Draw. WordPress makes it easy to upload. And as I only use standard apps the log remains easy in uploading to different browsers.

 14. Denis Moisan zegt:

  I just want to say I’m newbie to blogs and really savored your web-site. More than likely I’m planning to bookmark your blog post . You definitely come with outstanding well written articles. Bless you for sharing your blog site.

 15. Juegos zegt:

  Appreciating the hard work you put into your site and detailed information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same out of date rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 16. bancuri zegt:

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed
  some nice practices and we are looking to trade methods with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 17. Hi to every one, it’s truly a pleasant for me to pay a quick visit this web page, it contains useful Information.

 18. Resveratrol Reviews zegt:

  Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further post thank you once again.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s