GETALLEN INZICHT!

tafeltjes-tabelOver getallen kan veel verteld worden, ook van uit divers en verschillend perspectief. Getallen spelen een belangrijke rol bij maten, inhoud berekening, waardebepaling, bij astrologie, bij de tarot en numerologie om maar een paar voorbeelden te noemen. Getallen maken logica duidelijk en hoe ze met elkaar corresponderen en patronen laten zien. Maar achter de getallen gaat ook een inhoudelijk diepere betekenis schuil waar we veel wijsheid uit kunnen halen.

We weten ook dat alles wat wij kunnen waarnemen via onze zintuigen bestaat uit trillingen van verschillende frequenties, die men uiteraard niet anders kan voorstellen dan door getallen die een kosmisch idee weergeven.

In haast alle gekende godsdiensten maakt men gebruik van getallen die magisch aandoende informatie reflecteren en zodoende een symbolische waarde hebben. Symbolen zijn op hun beurt weer begrippen waardoor men snel kan bevatten waar men mee te maken heeft en indien men ingewijd is in de symboliek. Symboliek aangevuld met kennisoverdracht van generaties astrologen, tarot-raadplegers, numerologen, kabbalisten en mystici.

Bijvoorbeeld: * De Tarot kent 22 begripskaarten bij de Grote Arcana die een mogelijke weg als levensdoel kan duiden; * de kabbalistische levensboom heeft 22 paden tussen de sefiroth….   * Letters hebben getallenwaarden van 1 tot en met 9, die een persoon inzicht kan verschaffen in zijn levensdoel, levenslot en einddoel….

G E T A L L E N B E T E K E N I S:

De nul – 0 – :  Van de 0 uit kan alles voortvloeien, want er zijn onbeperkte mogelijkheden aanwezig. Zelfs indien de mogelijkheden zich nog niet gemanifesteerd hebben. Er is hier dus nog van alles mogelijk. 0 staat dus ook voor het ondefinieerbare. Daar valt niets over te zeggen, dus de 0 als niets of als niet iets. Dit is geheel iets anders dan de 0 als onbeperkt, als zonder begrenzing. Op een wit blad papier waarop nog niets is geschreven of getekend kan men van ALLES tekenen of opschrijven. Dus hier geldt: in niets zit alles.

De één  – 1 –   weergegeven door een  stip .

Symbool van IK BEN. Een jong mens die zich voor het eerst realiseert dat hij bestaat en zich bewust wordt van zijn afgescheidenheid van anderen, maar zichzelf nfigurenog niet kan definiëren omdat de levenservaring om enige vergelijking met anderen te maken nog ontbreekt. Maar alles ligt in de 1 opgesloten; in alle mogelijke getallen vind je de 1 terug, alles is deelbaar door 1. Door het symbool begrip IK BEN begrijpen wij ook het idee van de macrokosmos waar we eveneens één mee zijn, doch daarnaast de wil tot individuele manifestatie, onze eigen meester zijn. Maar ook het gevaar om ons blind te staren op een voorbeeld, een idool die indruk maakt op de massa en dat is ook dat wat een onzeker individu zoekt: indruk maken op de afgescheiden menigte rondom.

De twee  – 2 –  symbool een rechte lijn: begin<………………………>einde

yinyangDoor de dualiteit van 2 (die uit 1 + 1 bestaat) is het mogelijk geworden om een vergelijking te maken want we hebben immers 2 éénheden. Het Kosmische begrip van 2 is het ontvangende, vrouwelijke, negatieve principe. De eerste ene wordt pas kenbaar door de andere ene. Verschil tussen licht en donker, heet en koud. Maar zonder het ene zou het andere gewoon niet zijn. 1 was het bewuste IK BEN, de 2 is het onbewuste, namelijk datgene waarvan IK BEN nog niet bewust is dat het onbewust aanwezig is. In de Kabbalah is 2 de wijsheid als de spiegel waarin het IK BEN zichzelf ziet. Men herkent zichzelf door iemand anders te zien of te bekijken in termen van overeenkomsten of verschillen.

De drie  – 3 –  gesymboliseerd door de driehoek  

Twee (tegengestelde) manifestaties die op elkaar werken of samengaan geven een derde manifestatie als uitkomst. Man + vrouw creëren een kinpictische knoopd; water + vuur creëren stoom…. We kunnen hierin de ontwikkeling en groei zien dat ontstaat uit het  samengaan van 1 + 2. Drie is ook het getal van het scheppende, mannelijke, positieve principe. Van verleden – heden en toekomst.

Wanneer men slaapt en het Ik-bewustzijn (1) tijdelijk non-actief is, krijgt het on-bewuste (2) de gelegenheid om ervaringen van de dag te verwerken, te archiveren of het licht van bewustwording op het onbewuste te laten schijnen en ontstaat de droom. De Kabbalah stelt 3 voor als begrip, het leert ons 1 en 2 beter te begrijpen.

De vier  – 4 –  voorgesteld als een vierkant

De 4 staat voor materie, voor de basis. De groei vanuit 3 drukt ook Orde en Meten uit, maar eveneens op geestelijk niveau vindt men voor 4 : Inzicht – Besef – Realisatie en Bewustwording. De bij 3 gegeven uitleg voor de droom wordt hier vervolmaakt en kan de volgende dag tot uitwerking gebracht worden. In 4 wordt men zich bewust door ervaring.

We kennen de 4 windstreken, 4 temperamenten, 4 jaargetijden en de 4 elementen: vuur – lucht – water en aarde…….  De Kabbalah verbindt het getal 4 aan herinnering, vasthouden, niet los kunnen laten, zodat 4 zich ook in negatieve zin kan manifesteren als een aspect van strijd en tegenwerking (astrologisch) of men kan zich opgesloten voelen.

De vijf  – 5 –  het pentagram, de mens.

Symbool van beweging zowel in tijd als in de relatie binnen- en buitenwereld, macro- en 200px-Wiccan_five_elements_1microkosmos. Beweging richting anderen gaan, relaties scheppen. Van relatie naar religie is een kleine stap terug naar verbinden omdat het nodig is om verbonden te blijven met het kosmische en de materie om als centrum van evenwichtigheid te kunnen functioneren. We hebben ook vijf zintuigen die ons helpen de wereld te begrijpen en ons met onze leefomgeving te verbinden.

Paracelsus schreef hierover: “Wij kunnen het getal 5 ook zien als de MENS omdat na de 4 elementen van 4 de 5 als kwintessens optreedt omdat de mens met zijn vijf zintuigen de mogelijkheid heeft de 4 elementen te bedwingen en ze in te zetten als bruikbare bondgenoten; omdat de mens geschapen is uit deeltjes van al die elementen”.

De zes  – 6 – de zeshoek of het salomonszegel.

Geeft de voltooiing van groei weer uit 3 + 3.Vervolmaking van het vruchtbare. Hier issalomonsz de betekenis van het Salomonszegel: EVENWICHT IN DUALITEIT. De Kosmische scheppende energie en de materiële manifestaties zijn gelijkelijk in elkaar verzonken. Dit brengt innerlijke rust en door begrijpen komt het zo tot harmonie en evenwicht.      Men begrijpt de schijnbare dualiteit van zijn wezen, het beginpunt van je 6e zintuig. Er is geen strijd meer, maar omdat de kosmos geen stilstand kent wil en moeten we verder.

De zeven  – 7 –  Weergave van persoonlijke cyclus

menoraDat men verder wil wordt in de 7 manifest in de vorm van motivatie om aan iets nieuws te werken. Dit is de stuwende kracht achter de menselijke evolutie in zijn persoonlijkheid. Hier staat de WIL in het midden.  Van het in zijn dualiteit groeiende wezen maakt de mens duidelijke keuzes die zich tussen de beide uitersten en/of polariteiten bewegen.

Een cyclus zegt ook dat ieder begin al het einde in zich draagt, dat uiteindelijk alles in zichzelf terugkeert. De symboliek van God, die de 7e dag uitrustte na zijn zesdaagse scheppingswerk. De 7 is ook een getal dat veelvuldig voorkomt in diverse Godsdiensten. De maan kent vier verschijningsvormen (nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier) van elk 7 dagen. Wat 28 dagen maakt. 2 + 8 = 10 = 1 + 0 of het begin van een nieuwe cyclus.

De acht  – 8 –  weergegeven door een lemniscaat :

In wezen het getal van Gerechtigheid, naar de vorm is 8 het getal van volheid, lemniscaatdubbele basisvorm (vierkant), eeuwigdurende beweging. Dualiteit als dubbele lus die samen de totaliteit van een gebeuren vormen : de manifestatie van OORZAAK en GEVOLG. Het is ook de dualiteit van orde en wanorde die door gerechtigheid in evenwicht worden gehouden. Het KARMA is de uitkomst van oorzaak en gevolg, die in gelijke verhouding  tot elkaar staan.    Oorzaak en gevolg zijn eeuwigdurend aanwezig, vandaar dat 8 ook staat voor eeuwigheid.

De negen  – 9 –  Voltooiing van drie evolutiestadia 3 + 3 + 3

symbool alchemieHeel de schijnbare dualiteit, die in het getal 8 nog aanwezig was, wordt in de 9 opgeheven en schijnbare tegenstellingen worden verenigd. Oorzaak en gevolg – orde en wanorde – evolutie en involutie worden niet lsnger als onverenigbare grootheden gezien, maar vormen een harmonisch geheel, een totaliteit. Het bestaan in al zijn aspecten. Alles wat je met 9 vermenigvuldigt geeft 9 als eindgetal: 3 x 9 = 27 = 2 + 7 = 9; 5 x 9 = 45 = 4 + 5 = 9

Wanneer we alle getallen van de eerste cyclus bij elkaar optellen is de som uiteindelijk 9:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 = 9…..

Met het getal 10 begint een hoger octaaf: 10 bevat de 0 en de 1. 11 = 2; 12 = 3 enz. …

Over resoundeffects

Mijn naam is Gabriele van Doorn, ik woon in Heerlen - Parkstad Z.Limburg. * mijn website is te vinden op: www.klank-kleur.nl/ * en U kunt me vinden op: http://nl.linkedin.com/in/gabrielevandoorn
Dit bericht werd geplaatst in Levensbeschouwingen en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

11 reacties op GETALLEN INZICHT!

 1. Beste Klaas, De reeks van Fibonacci is mij al bijna een halve eeuw bekend en werd door onze wiskunde leraar al behandeld waarbij hij gebruik maakte van konijnen en ons vermogen om zulks te visualiseren. Als voorbereiding op integraal en differentiaal rekenen. Maar deze reeks is een prachtig voorbeeld van wetmatigheid en heeft ook niets van doen met mijn artikel.

  Het Hebreeuws kent wel degelijk een onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke getallen, plus mannelijk enkelvoud en meervoud en idem dito voor de vrouwelijke getallen.
  Mijn Hebreeuws is toereikend genoeg om dat te bevatten. Zo heb je èchad voor mannelijk enkelvoud van 1 en achat voor vrouwelijk enkelvoud; tish’áh voor mannelijk enkelvoud van 9 en tesha voor vrouwelijk enkelvoud.
  Achter de Hebreeuwse getallen gaat ook een hele filosofie schuil en ligt er een link naar de getallenwaarde van letters.

  Maar je hebt gelijk, als we niet oppassen zien we door de bomen het bos niet meer :). Maar hier kijken we al uit naar de bloesem…..

  • klaasv zegt:

   Hier tiert de bloesem waarin je vaak Fibonacci’s reeksen aan den lijve ondanks (of dankzij?) de buien welig. In Nederland gebeurt alles net even later blijkbaar (niet als belediging opvatten ajb; zo is deze opmerking geenszins bedoeld, dame). Geef me eens één goede reden waarom Israëlieten alles nog ingewikkelder willen maken dan het al is, terwijl ze nog steeds geloven (?) dat de aarde in zes dagen is gecreëerd, terwijl ze Jezus Christus, in Nazareth geconcipieerd en toevalligerwijs in Bethlehem geboren, lieten kruisigen. Wisten ze werkelijk niet wat ze deden, waren (en zijn wellicht nog steeds?) ze zo naief of negeerden ze de Geshriften van de Heer en hun profeten, geschiedschrijvers en andere wijzen die konden schrijven (dit in tegenstelling tot ‘die andere ‘profeet’ die niet alleen analfabeet, maar ook nog pedofiel was.

   Ondanks alle tegenstellingen tussen deze drie hebben we meer en één heel belangrijke entiteit gemeen dan de meesten beseffen, namelijk: Er is één God (of deze Het, Hij of Zij {enkelvoud|meervoud} is weet bijna niemand behalve de almachtige(n) Zelf) waar we allen in geloven. Hindoes geloven in ‘k weet niet hoeveel goden en bij boeddhisten ligt dat weer anders heb ik me in Thailand laten wijsmaken door een reisgids. ’s Lands wij, ’s lands eer om zo maar te zeggen.

   Voor elk cijfer twee geslachten? Hoe verzinn Geef me eens een goede reden er geen drie van te maken, zoals o.a. je naaste buren de Duitsers plegen te doen met hun grammaticale fratsen. Dat is een heel ander verhaal. De Italiaanse grammatica heeft zoveel ‘regels’ en daarop zijn ongeveer evenzoveel uitzonderingen, al dan niet overgenomen uit die van de Grieken en/of Romeinen en niet te vergeten de stammen waar ze tegen streden. Nee ik noem ze niet. Het zijn er letterlijk teveel om op te noemen; dat zou WordPress niet toestaan, vrees ik.

  • Ja, vooral bij de zonnebloemen is de logaritmische spiraal zo mooi te zien. Kan me voorstellen dat het in Toscane al genieten is, maar in kaal Nederland moeten we nog steeds de vogeltjes bijvoeren en in Polen staan de teruggekeerde ooievaars verbijsterd met de poten in de sneeuw.

   Voorts moet ik je teruggeven dat de Israëlieten alles zo ingewikkeld maken, dat krediet moet je aan de Christenen verstrekken. De Joden bestuderen en leven volgens de Torah, de Tenach, de vijf boeken van Mozes oftewel het Oude Testament. Voor de Joden is Jezus een Rabbi afkomstig uit Galilea en vanuit mystiek en christelijk standpunt werd Jezus pas na zijn doop in de Jordaan overschaduwd door de Christus, waarna hij drie jaar lang predikend rondtrok tot aan Jeruzalem. In de oude geschriften wordt nergens melding gemaakt over het bestaan van Nazareth.

   Het nieuwe Testament is gebaseerd op verslagen van zijn volgelingen (waarvan slechts vier in de Bijbel zijn opgenomen) en daar is door de Kerk behoorlijk gewerkt met aanpassingen ten gunste van…. Zo is een gecreëerde reputatie van Herodus behoorlijk misbruikt terwijl hij in feite slechts een in Rome opgevoede marionet was zonder enkele of enige bevoegdheid. De kindermoord in Bethlehem heeft nooit plaats gevonden; Kersfeest is een vermenging van de Mythras mythologie (het stalletje, de kribbe, de os…) en Germaanse mythologie (kerstboom versieren etc), terwijl de Joden gewoon in alle eenvoud Chanukkah vieren: het feest van Licht, inwijding van de Tempel. Ook het Christelijke Pasen is iets totaal anders dan het Joodse Pesach, waar in ze de uittocht uit Egypte herdenken met een ceremonie volgens de richtlijnen van de Haggadah. Voor de Joden is Jezus nooit de Messias geweest, daar wachten ze nog steeds op. Het nieuwe Testament doet een beetje denken aan de da vinci code, een goede thriller, gebaseerd op een geweldige reclamestunt van een Franse Journalist. Maar de handelingen en gelijkenissen van Jezus zijn de moeite waard om te bestuderen, hij was in ieder geval een wijze, menslievende en met zijn leringen een grensoverschrijdende rabbi.

   WordPress beperkt je inderdaad in de mogelijkheden om iets afwijkends te beschrijven, zo kan ik wel schakelen tussen mijn VS en Hebreeuws toetsenbord, maar het wordt in een niet Hebreeuwse ANSI code in de tekst weergegeven. Doch cijfers zijn in het Hebreeuws een beschrijvend onderdeel van de taal, weergegeven door de letters van het alfabet.

  • klaasv zegt:

   Resoundeffects schreef: “Voor de Joden is Jezus nooit de Messias geweest, daar wachten ze nog steeds op.”.

   Kunnen ze lang wachten tenzij God van gedachten is veranderd en de volgende keer Zijn dochter stuurt of zo. Jezus heeft geleefd, is gestorven en weer opgestaan. Zo staat geschreven en wie dat gelooft zal een eeuwig leven hebben in het hiernamaals. Vraag blijft wat er met de synagogegangers gaat gebeuren die dat bestrijden. Weet jij het, weten we het straks allemaal.

   We weten al dat het ontstaan van de aarde geen zes dagen duurde, maar miljoenen jaren en dat dit geen kleine zesduizend jaar, maar veel langer geleden is geschied. Nu jij weer een kans om deze misvatting in het joodse geloof te verdedigen.

  • Hallo @Klaas, heb niet de indruk dat ze daar zo mee bezig zijn en Messias hoeft niet direct op een persoon te slaan. Kan ook een beweging of een denkwijze zijn. Net zoals ik denk dat het uiteindelijk met ons allemaal wel in orde komt . Maar de ‘Synagoge-gangers’ bestrijden verder niets, alleen hebben zij hun eigen visie en beleving.

   De wereld is natuurlijk niet in zes dagen tot stand gekomen maar ongeveer in de zes achtereenvolgende fases. Inderdaad houden de Joden zich wel aan het voorschrift om na zes dagen de zevende dag rust te houden, een vrije dag te hebben, shabbat vieren, dat de week weer in zichzelf kan terugkeren enz. Maar bijna zesduizend jaar geleden was de uittocht uit Egypte. Mozes trok veertig jaar door de woestijn, niet omdat de afstand zo groot was maar om een bij de vleespotten van Egypte vandaan geplukte bende ongeregeld weer om te vormen tot één volk, met één taal, één religie, kennis omtrent hun afkomst en één rechtssysteem. Zo ongeveer 2 generaties om dit voor elkaar te krijgen naast o.m. praktische kennis, krijgskunde en sociale samenleving. Dat is wat de Joden in ere houden. Aan de vijf boeken van Mozes mag ook niets gewijzigd of aan toegevoegd worden.
   Er is dus geen sprake van het feit dat zesduizend jaar geleden de wereld in zes dagen geschapen werd. Misschien bij fundamentalistische Christenen?

  • klaasv zegt:

   Die zes fasen kloppen volgens de wetenschap ook niet. Ik ben het met je eens dat de Farizeeërs, schriftgeleerden en andere priesters zo hun eigen meningen verkondigden die Jezus in twijfel trok en daarom “dus” een executie “verdiende”? Ook christenen geloven het boek genesis niet meer en zou dus wel degelijk veranderd moeten worden ook al mag dat volgens jou niet. Waar haal je die wijsheid vandaan? Volgens mij is dat boek gewoon een soort metafoor om het aan mensen met weinig opleiding een soort verklaring te geven over het ontstaan van het leven en dat alleen op aarde. Ze geloven blijkbaar ook niet in buitenaards leven. Statistisch zeer onwaarschijnlijk dat er buiten deze kleine planeet rondwentelend met nog wat andere om een ster die ook weinig bijzonder is, terwijl in jouw onveranderlijke boeken precies het omgekeerde wordt beweerd. Conclusie: De man waar jij niet in gelooft had gelijk en zijn leermeesters niet. De grootste rechterlijke dwaling in de wereldgeschiedenis is op Golgotha geweest.

  • @Klaas, je concludeert het e.e.a. wat ik je allemaal moet teruggeven, want je conclusies zijn wel erg kort door de bocht en onjuist. Ik schrijf een blog en geef in het kort een verslag, maar daarmee weet je nog helemaal niets over wat ik geloof of hoe ik er tegenaan kijk. Dat er niets veranderd mag worden of toegevoegd heb ik geleerd tijdens mijn cursus Biblical Hebrew, maar ook waarom niet en daar hebben de schriftgeleerden gelijk in. Maar dat kan ik niet zomaar in een paar woorden weergeven. Discussies hieromtrent zijn in diverse documenten uitgewerkt en toegevoegd in de Talmud. Wil je die achtergrond uitdiepen dan zul je de boeken van o.m. L’ev Ben Shimon Halevi lezen moeten lezen.
   Rechterlijke dwalingen zijn van alle tijden en van overal zonder dat je kunt zeggen dat het de grootste-nog groter of de allergrootste is geweest. Dat wil niet zeggen dat ik de bedoelde kruisinging niet veroordeel; dat wil ook niet zeggen dat ik de leringen van Jezus niet ter harte neem, maar ik ben met diverse geloofsbelevingen opgegroeid en ze hebben allemaal vanuit een eigen cultuur en ontwikkeling iets te bieden. Ik blog nu even over getallen en wat je er allemaal mee kunt uitzoeken. Het is een aanzet, geen uitgebreid boekwerk!!!!!

  • klaasv zegt:

   Je hebt goed begrepen dat ik het met deze uitgangspunten niet eens ben en kan (helaas) geen Hebreeuws lezen en om het nu nog te gaan leren, gaat me een brug te ver.

 2. klaasv zegt:

  Beste Soledad Morena,

  Als je het over namen van cijfers (die kun je beter niet verwarren met getallen) kun je met elke taal alle kanten op. ‘niets’, ‘niks’ en ‘nul’, (it ‘niente’, ‘zero’, ‘nulla’) zonder kennis van de taal van de oude of moderne Hebreeuwse (= Joodse?) mensen. Verder met een (uno/una al naar gelang het geslacht), twee, die, vier enz. zijn alle geslachtsonafhankelijk. Inderdaad weinig mystiek meer.

  Overigens zijn er eeuwen na Pythagoras grote getaltheoretici geboren, ook met ogen voor de natuur. Eén voorbeeld noem ik “per se ;-)”: Carlo Mastantuono, beter bekend als Leonardo (waar hebben we die naam nog meer gehoord, juist: raadde je vast al: Vinci) Fibonacci.

  Overigens heeft het getalbeeld in rijtjes pixels hier weinig mee te maken ben ik met je eens; we dwalen af en sturen elkaar met een kluitje het bos in 😉 Oh nee in het (suiker?)riet, kan net zo goed het struikgewas zijn, de madeliefjes, boter- en paardebloemen in ’t veld dat zo mooi in bloei en bloesem staat. Helaas vandaag te bewolkt voor mooi.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fibonacci
  _____________________________

  Nu dé Leonardo:

  “Chi tempo ha e tempo aspetta, perde l’amico e danari non ha mai.”
  – Leonardo da Vinci
  Zo letterlijk als mogelijk vertaald in het Nederlands met behoud van woordspeling:
  ‘Wie tijd heeft en het weer verwacht, verliest een nooit bezeten vriend en geld’

  http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=5e35

 3. @Klaas, We blijven het steeds over verschillende dingen hebben, maar Pythagoras kwam met de volgende getallendriehoek:
  10
  8- – -9
  5 – -6 – -7
  1 – -2 – -3 – -4 en wordt tot op heden als de getallenspecialist beschouwd. Hij en zijn leerlingen waren de overtuiging toegedaan dat alles in de Kosmos tot getallen was te herleiden.
  Vandaag de dag gebruiken wij latijns schrift en Arabische cijfers waarbij ook de 0 gebruikt wordt. In het Hebreeuws hebben ze gewoon woorden om een hoeveelheid of aantal aan te duiden: van ‘achat tot èsèr, daar worden getallen zelfs als mannelijk of vrouwelijk gebruikt en èfès 0 of niets betekent.
  Dus we kunnen alle kanten op, maar hier heb ik ze in samenhang met de (archetypische) symboliek gebruikt, als voorbereiding op een volgend artikel om tot bepaalde begrippen te komen.

  In ASCI zijn gewoon practische en rationele keuzes gemaakt vanuit de ICT en zie ik ook geen enkel causaal verband met mijn artikel. Omdat een pc zonder besturingssysteem de pointers alleen maar op 0 of 1 kan zetten en men moest beginnen met een binair systeem, is gekozen voor een aantal pixels (dots per inch) per symbool en zo krijg je dus varianten van nullen en enen en dat een aantal keren onder elkaar. Puur beredeneerd dus.
  De Romeinen hadden een andere benadering maar daar zie je dat letters tientallen aanduiden:
  I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X voor 1 tot en met 10, waarna ze de letters C, D, L en M voor veelvouden gebruikten.

  Zo mistig is het bij mij dus niet:) al moet ik het zonder Toscaans zonnetje doen.

 4. klaasv zegt:

  ” Letters hebben getallenwaarden van 1 tot en met 9″. Hier ga je de mist in.De getalswaarden van letters zijn per taal en systeem verschillend. Bij de Romeinen was het zelfs andersom! Getalswaarden werden weergegeven in letters: 1 => I, 5=> V, 10 => X, L=> 50, C=>100, D=>500, M=>1000. Een letter voor een letter met een hogere waarde betekende aftrekken, anders optellen.

  De Grieken hadden een soortgelijk systeem, maar met uiteraard Griekse tekens. Hoe precies kan ik me niet herinneren. Geen van beide volkeren kenden de nul, de Aziaten wel! Ons woord ‘cijfer’ komt dan ook uit het Arabisch.

  Tegenwoordig hebben de cijfers 0 t/m 9 in ASCII én UTF-8 symboolwaarden 48 t/m 57 [ intern (0)0110000 t/m (0)0111001 waarbij de (0) pas later is toegevoegd – oorspronkelijk werd van 7 bits plus een pariteitsbit gebruik gemaakt, nu 8 of liever een veelvoud daarvan ] . Overigens bestaan er ook “6-bits” systemen, zoals Braille en I Tjing waarmee 64 symbolen kunnen worden gevormd 2 tot de macht 6 (octaal 00 t/m 77).

  Groeten uit een eindelijk lenteachtig bloeiend Toscane, een van de mooiste delen van Italië w.m.b.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s